Επικαιρότητα

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1135/2017 στο πλαίσιο του ν. 4428/2016 για την εφαρμογή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών

Στις 10 Μαΐου 2018, δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β’ 1634) η Απόφαση ΠΟΛ 1078/2018, με την οποία τροποποιείται η ισχύουσα ΠΟΛ 1135/2017 «σχετικά με τον καθορισμό του καταλόγου των Δικαιοδοσιών των Αρμόδιων Αρχών της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών δυνάμει του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου πέμπτου του ν. 4428/2016».

 

ΦΕΚ Β’ 1634/10.5.2018