Επικαιρότητα

Κατευθυντήριες γραμμές στο Ηνωμένο Βασίλειο για την μεταβατική περίοδο εφαρμογής της PSD 2

Τον Μάιο 2018, η “UK Finance”, σε συνεργασία με την Ένωση Χρηματοπιστωτικών Δεδομένων και Τεχνολογίας (“Financial Data and Technology Association”), την Ένωση Ιδρυμάτων Ηλεκτρονικού Χρήματος (‘EMA’) και την “TechUK”, εκπόνησε κατευθυντήριες γραμμές αναφορικά με τις δραστηριότητες των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου εφαρμογής της PSD 2 (ήτοι από 13 Ιανουαρίου 2018 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2019, όταν και ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2018/389 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αυστηρή εξακρίβωση ταυτότητας πελάτη και τα κοινά και ασφαλή ανοικτά πρότυπα επικοινωνίας αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή).

Οι κατευθυντήριες γραμμές καλύπτουν τις εξής οκτώ (8) θεματικές:

  • Επικοινωνία μεταξύ ‘PISPs’ / ‘AISPs’ με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού πριν την εκκίνηση πληρωμής ή την υποβολή αιτήματος άντλησης δεδομένων αντίστοιχα.
  • Εξακρίβωση της ταυτότητας των ‘PISPs’ και ‘AISPs’ από τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού.
  • Πρόληψη περιστατικών απάτης και μηχανισμοί ανταλλαγής πληροφοριών.
  • Επίλυση διαφορών μεταξύ ‘PISPs’ / ‘AISPs’ και παρόχων υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού.
  • Σαφήνεια στον πελάτη αναφορικά με τη διαδικασία συγκατάθεσης και επικοινωνίας.
  • Διαχείριση εξατομικευμένων διαπιστευτηρίων ασφαλείας.
  • Χρήση των ‘APIs’.
  • Αδειοδότηση ‘PISPs’ και ‘AISPs’.

 

Κατευθυντήριες γραμμές