Επικαιρότητα

Κείμενο εργασίας της Τράπεζας Διεθνών Διακανονισμών (‘BIS’) για την τεχνολογία “BigTech” και τις επιπτώσεις στη δομή της χρηματοπιστωτικής διαμεσολάβησης

Στις 8 Απριλίου 2019, η ‘BIS’ δημοσίευσε κείμενο εργασίας για τις επιπτώσεις των “BigTech” εταιρειών στη χρηματοπιστωτική διαμεσολάβηση.

Στο κείμενο αυτό εξετάζονται οι επιπτώσεις των “BigTech” στην παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή δανείων και λοιπών πιστώσεων. Περαιτέρω, στην μελέτη διατυπώνονται ορισμένα ερωτήματα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής (“policy makers”), από τους οποίους ζητείται η εξέταση των ανταγωνιστικών και συγκριτικών πλεονεκτημάτων των “BigTech” για την καλύτερη κατανόηση του ρόλου που μπορούν να διαδραματίσουν τέτοιου τύπου τεχνολογικές εταιρείες στην πραγματική οικονομία και τις πιθανές προκλήσεις που μπορεί να επιφέρουν.

Κείμενο εργασίας