Επικαιρότητα

Έκθεση πεπραγμένων της Μικτής Επιτροπής (“Joint Committee”) των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘ESAs’) για το έτος 2018

Στις 9 Απριλίου 2019, η Μικτή Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Εποπτικών Αρχών (‘EBA’, ‘EIOPA’, ‘ESMA’) δημοσίευσε την έκθεση πεπραγμένων της για το έτος 2018.

Στην έκθεση θίγονται ζητήματα, όπως:

  • Η παρακολούθηση των εξελίξεων στην ευρωπαϊκή αγορά και η εξέλιξη των κινδύνων στους επιμέρους τομείς του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ (τραπεζικό σύστημα, τομέας ιδιωτικής ασφάλισης, κεφαλαιαγορές),
  • η προστασία των οικονομικών συμφερόντων του καταναλωτή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και η συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στην τεχνολογία “fintech”,
  • η καταπολέμηση χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, και
  • η συστηματική παρακολούθηση των εξελίξεων στους ομίλους ετερογενών χρηματοπιστωτικών δραστηριοτήτων (“financial conglomerates”).

Έκθεση Πεπραγμένων Μικτής Επιτροπής