Επικαιρότητα

Δημοσίευση του κατ’ εξουσιοδότηση και του εκτελεστικού Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ηλεκτρονικό κεντρικό μητρώο της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 15 Μαρτίου 2019, δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ:

  • ο εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2019/410 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «για τον καθορισμό εκτελεστικών τεχνικών προτύπων όσον αφορά τις λεπτομέρειες και τη δομή των πληροφοριών που κοινοποιούνται, στον τομέα των υπηρεσιών πληρωμών, από τις αρμόδιες εθνικές αρχές στην ΕΒΑ», και
  • ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2019/411 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα για τον καθορισμό τεχνικών απαιτήσεων σχετικά με τη διαμόρφωση, τη λειτουργία και την τήρηση του ηλεκτρονικού κεντρικού μητρώου της EBA στον τομέα των υπηρεσιών πληρωμών, καθώς και την πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό».

Ο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός καθορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις όσον αφορά τη διαμόρφωση, λειτουργία και τήρηση του ηλεκτρονικού κεντρικού μητρώου της ΕΒΑ, καθώς και την πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό. Περαιτέρω, ο εκτελεστικός Κανονισμός καθορίζει τις πληροφορίες και τη δομή αυτών (περιλαμβανομένου του κοινού μορφοτύπου και του υποδείγματος στα οποία αυτές παρέχονται) που κοινοποιούνται στο ηλεκτρονικό κεντρικό μητρώο από τις αρμόδιες εθνικές αρχές (στην περίπτωση της Ελλάδας, η ΤτΕ).

Αμφότεροι οι επισυναπτόμενοι Κανονισμοί τίθενται σε εφαρμογή την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ (ήτοι στις 4 Απριλίου 2019).

Το ηλεκτρονικό κεντρικό μητρώο της EBA τέθηκε σε λειτουργία στις 18 Μαρτίου 2019.

 

Εκτελεστικός Κανονισμός

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός

Ανακοίνωση της ΕΒΑ για την έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού κεντρικού μητρώου