Επικαιρότητα

Διευκρινίσεις της ομάδας έργου της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τα ‘APIs’ στο πλαίσιο της PSD 2

Στις 11 Μαρτίου 2019, η ομάδα έργου της ‘EBA’ προχώρησε στην παροχή διευκρινίσεων για τα ‘APIs’ στο πλαίσιο της PSD 2.

Οι διευκρινίσεις καλύπτουν τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:

  • τη λειτουργική δυνατότητα δοκιμών (“testing facility”) που θα πρέπει να καθιστούν διαθέσιμη οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών εξυπηρέτησης λογαριασμού (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) στους νέους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών (‘PISPs’, ‘AISPs’, ‘CISPs’) στο πλαίσιο των ‘APIs’,
  • την ευθυγράμμιση των λειτουργιών των ‘APIs’, και
  • τον κατάλογο των εγκεκριμένων παρόχων υπηρεσιών εμπιστοσύνης (“qualified trust service providers”) που εκδίδουν ηλεκτρονικά πιστοποιητικά στο πλαίσιο της PSD 2.

Κείμενο διευκρινήσεων