Επικαιρότητα

Ψήφιση του τελικού συμβιβαστικού κειμένου της πρότασης Κανονισμού για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 «για τις διασυνοριακές πληρωμές στην ΕΕ» από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ

Στις 4 Μαρτίου 2019, το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ υιοθέτησε το τελικό συμβιβαστικό κείμενο της πρότασης Κανονισμού για την τροποποίηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 924/2009 «για τις διασυνοριακές πληρωμές στην ΕΕ». Πλέον απομένει η δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Συμβιβαστικό Κείμενο