Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

Παρουσίαση της ευρωπαϊκής ομάδας έργου για την πιστοποίηση της καλής λειτουργίας των υπερεθνικών ‘APIs’ στο πλαίσιο της PSD 2

Τον Μάιο 2018, η ομάδα έργου που έχει συσταθεί με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δημοσίευσε παρουσίαση στο πλαίσιο των καθηκόντων της που αφορούν την πιστοποίηση της καλής λειτουργίας των υπερεθνικών ‘APIs’ (π.χ. UK Open banking, STET/Γαλλία, Berlin Group/Γερμανία) για τους σκοπούς που περιγράφονται στις διατάξεις της PSD 2.

Στην παρουσίαση αυτή διευκρινίζονται ζητήματα που αφορούν τη διαδικασία ισχυρής ταυτοποίησης πελάτη (‘SCA’), τα οποία θα πρέπει να πληρούν τα υπερεθνικά ‘APIs’, προκειμένου να λάβουν τη σχετική πιστοποίηση.

 

Παρουσίαση API Evaluation Group