Συστήματα πληρωμών και ηλεκτρονικής τραπεζικής / Ηλεκτρονική τραπεζική

“Infographic” του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πληρωμών (‘EPC’) σχετικά με τις επιπτώσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (‘GDPR’) στις δραστηριότητες των φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών

Ενόψει της έναρξης ισχύος του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» (‘GDPR’) στις 25 Μαΐου 2018, το EPC ανέπτυξε “infographic” με τις επιπτώσεις του εν λόγω Κανονισμού στις δραστηριότητες των φορέων παροχής υπηρεσιών πληρωμών (π.χ. πιστωτικά ιδρύματα) στο πλαίσιο της PSD 2.

EPC Infographic