Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Δημιουργία ειδικής ενότητας στην ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (‘EBA’) για τις διοικητικές κυρώσεις στο πλαίσιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’)

Στις 3 Απριλίου 2019, η ‘EBA’ διαμόρφωσε ειδική ενότητα στην ιστοσελίδα της αναφορικά με τις διοικητικές κυρώσεις που επιβάλλουν οι εθνικές αρμόδιες αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα εξ’ αυτών εποπτευόμενα υπόχρεα πρόσωπα του χρηματοπιστωτικού τομέα (στην περίπτωση της Ελλάδας, η ΤτΕ και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς) στο πλαίσιο εφαρμογής της ‘AMLD 4’.

Ειδική ενότητα ιστοσελίδας EBA