Τομείς Δραστηριότητας / Νομικά θέματα

Δημοσίευση της απόφασης υπ’ αριθμ. 39095/2019 (ΦΕΚ Β’ 1165/08.04.2019) για τον Προσδιορισμό της αξίας μεταφορικών μέσων ως κριτηρίου επιλεξιμότητας του άρθρου 68 του Ν. 4605/2019

Στις 8 Απριλίου 2019 δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 1165/8.04.2019) η απόφαση των υπουργών Οικονομίας – Ανάπτυξης και Οικονομικών για τον «Προσδιορισμό της αξίας μεταφορικών μέσων ως κριτηρίου επιλεξιμότητας του άρθρου 68 του Ν. 4605/2019». Με την εν λόγω απόφαση καθορίζεται ο τρόπος προσδιορισμού της αξίας των μεταφορικών μέσων της περίπτ. ε της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4605/2019, όπως αυτοκινήτων οχημάτων, σκαφών αναψυχής ιδιωτικής χρήσης και εναέριων μεταφορικών μέσων.

Υπουργική απόφαση