Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Επίτευξη πολιτικής συμφωνίας σε επίπεδο ΕΕ επί της πρότασης Κανονισμού για την αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας («ΕΣΧΕ»)

Στις 21 Μαρτίου 2019, επετεύχθη πολιτική συμφωνία σε επίπεδο τριμερούς διαλόγου (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ) επί της πρότασης Κανονισμού για την αναθεώρηση του τρόπου λειτουργίας του ΕΣΧΕ, συστατικά στοιχεία του οποίου αποτελούν η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (‘EBA’), η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (‘ESMA’), η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφαλίσεων και Επαγγελματικών Συντάξεων (‘EIOPA’) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (‘ESRB’).

Στην εν λόγω πρόταση Κανονισμού περιλαμβάνονται, επίσης, διατάξεις που αφορούν την ανάθεση στην ‘ΕΒΑ’ αρμοδιοτήτων που σχετίζονται με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Επιτροπής