Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Απόρριψη από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμπλήρωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 με την επισήμανση των τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες

Στις 7 Μαρτίου 2019, το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ απέρριψε τον κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη συμπλήρωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 με την επισήμανση των 23 τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου που χαρακτηρίζονται από στρατηγικές ανεπάρκειες σε σχέση με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Πλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να καταρτίσει νέο σχέδιο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού με κατάλογο τρίτων χωρών υψηλού κινδύνου, ο οποίος εφόσον υιοθετηθεί, θα αντικαταστήσει τον υφιστάμενο κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1675.

Ανακοίνωση Συμβουλίου Υπουργών της ΕΕ