Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Σχέδιο ερμηνευτικής δήλωσης της FATF για τη Σύσταση 15 που αφορά τις νέες τεχνολογίες

Στο πλαίσιο της ανάγκης μετριασμού των – σχετικών με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας – κινδύνων που απορρέουν από τα “virtual assets” και τους “virtual assets service providers” (‘VASPs’), η ‘FATF’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση στις 22 Φεβρουαρίου 2019 σχέδιο ερμηνευτικής δήλωσης (“interpretative note”) για τη Σύσταση 15 που αφορά τις νέες τεχνολογίες.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 8 Απριλίου 2019.

Σχέδιο ερμηνευτικής δήλωσης της FATF