Καταπολέμηση οικονομικού εγκλήματος / Καταπολέμηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Δημόσια διαβούλευση της FATF για τη διαμόρφωση Οδηγού αναφορικά με την εφαρμογή της AML/CFT “risk-based” προσέγγισης για τα trust και τους company service providers

Στις 25 Φεβρουαρίου 2019, η ‘FATF’ έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο Οδηγού αναφορικά με την εφαρμογή της AML/CFT “risk-based” προσέγγισης για τα εμπιστεύματα και τους φορείς παροχής εταιρικών υπηρεσιών (“trust and company service providers”).

Μέσω του εν λόγω Οδηγού επιδιώκεται από τη FATF αφενός η παροχή σχετικών κατευθύνσεων προς το δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, και αφετέρου η ανάδειξη μέτρων που δύνανται να ληφθούν για το μετριασμό των κινδύνων που απορρέουν από τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Η δημόσια διαβούλευση ολοκληρώνεται στις 8 Απριλίου 2019.

Σχέδιο Οδηγού της FATF