Κύρια ερευνητικά πεδία - ΞΞΏΞΌΞΉΟƒΞΌΞ±Ο„ΞΉΞΊΟŒ ΞΊΞ±ΞΉ Ο‡ΟΞ·ΞΌΞ±Ο„ΞΏΟ€ΞΉΟƒΟ„Ο‰Ο„ΞΉΞΊΟŒ δίκαιο14 Δεκεμβρίου 2010

European economic governance: The need for reform
Gortsos Christos

The recent sovereign debt crisis in the European Union has proven that the design of the institutional framework pertaining to the European economic governance was, under conditions of stress, inefficient and insufficient.

Περισσότερα


9 Δεκεμβρίου 2010

Πρόταση Κανονισμού για τον καθορισμό καταληκτικής ημερομηνίας με σκοπό την υποχρεωτική χρήση μεταφορών πίστωσης και άμεσης χρέωσης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά
Παναγιωτίδης Βασίλης

Ένα από τα μείζονος σημασίας τρέχοντα θέματα του ευρωπαϊκού χρηματοπιστωτικού συστήματος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου χώρου πληρωμών σε ευρώ (Single Euro Payments Area- SEPA). Δικαιολογητική βάση της αναγκαιότητας για τη δημιουργία αυτού του ενιαίου χώρου πληρωμών αποτελεί η διαπίστωση ότι μετά την 1η Ιανουαρίου 2002, όταν δηλαδή τέθηκαν σε κυκλοφορία τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα σε ευρώ, το βασικό μέσο πληρωμών, το χρήμα των κεντρικών τραπεζών, είναι ενιαίο και κυκλοφορεί χωρίς κόστος μετατροπής για τους συναλλασσόμενους. Κατά συνέπεια, το ίδιο πρέπει να συμβαίνει και με τα υπόλοιπα εργαλεία πληρωμών, δηλαδή ηλεκτρονικές μεταφορές πιστώσεων και άμεσες χρεώσεις, ώστε να καταστεί δυνατή η περαιτέρω αξιοποίηση των ωφελειών από την εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος.

Περισσότερα


9 Δεκεμβρίου 2010

Ανασκόπηση πρωτοβουλιών του G-20 περί ενδυναμώσεως του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος
Στριγγάρης Μιχάλης

Κατά την σύνοδο του Λονδίνου (2009), τα κράτη-μέλη δεσμεύτηκαν να συνεργασθούν στενά για την ενδυνάμωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος, εφαρμόζοντας υψηλού επιπέδου πρότυπα και κανόνες και αποφάσισαν: α) την διεύρυνση των αρμοδιοτήτων και της θεσμικής σημασίας του «Φόρουμ Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας», που μετονομάζεται σε «Συμβούλιο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας», β) τη ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας με σκοπό την ορθότερη ρύθμιση διασυνοριακών διαφορών, γ) την αυστηρότερη αναπροσαρμογή προτύπων και κανόνων τους μετά το πέρας της κρίσεως, δ) την διεύρυνση της εποπτείας επί όλων των φορέων παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, χρηματοπιστωτικών μέσων και αγορών, ως και των hedge funds και «Οργανισμών Αξιολόγησης Πιστοληπτικής Ικανότητας» ε) την υιοθέτηση αρχών για τις αποδοχές και την εταιρική κοινωνική ευθύνη και στ) την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου λογιστικών προτύπων.

Περισσότερα


8 Δεκεμβρίου 2010

Η ριζική αναδιάρθρωση στις ευρωπαϊκές δομές χρηματοπιστωτικής εποπτείας
Κατσιγιάννη Αγγελική

Η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση κατέδειξε τις σημαντικές αδυναμίες στον τομέα της εποπτείας τόσο σε επίπεδο χρηματοπιστωτικού συστήματος όσο και σε επίπεδο χρηματοπιστωτικών οργανισμών, με κυριότερη την αδυναμία πρόληψης χρηματοπιστωτικών κρίσεων. Και τούτο διότι η Ευρώπη διαθέτει μια ουσιαστικά ενιαία χρηματοπιστωτική αγορά, χωρίς όμως ενιαία εποπτεία. Έτσι, τον Φεβρουάριο του 2009, η έκθεση de Larosiere πρώτη ανέφερε την ανάγκη δημιουργίας ενός πανευρωπαϊκού συστήματος εποπτείας., παραθέτοντας μία ισορροπημένη εικόνα ενός νέου συστήματος ευρωπαϊκής χρηματοπιστωτικής εποπτείας.


Επιστροφή